ADATVÉDELEM

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág enteriőrtervező weblap
jogi közleménye

 1. Hatálya

1.1. Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág enteriőrtervező, e.v.

Az internetes oldalak (továbbiakban: „Weblap”) tulajdonosa és üzemeltetője az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág enteriőrtervező, e.v. (nyilvántartási szám: 50169287; székhely: 1024 Budapest, Rózsahegy utca 4.; adószám: 67395815-1-41), a továbbiakban: „ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág”).

1.2. A Felhasználó

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág által üzemeltetett Weblap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. vásárlói, felhasználói, a továbbiakban együttesen: „Felhasználói” elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: „Szolgáltatási Feltételekben”) szabályozottakat.

A Felhasználó az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. által üzemeltetett Weblapra történő belépéssel, illetve a Weblapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3. A Weblap

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, Molnár-Csikós Virág e.v. által, illetve Molnár-Csikós Virág e.v. javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weblap.

A Weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. azonban előzetes regisztrációhoz kötheti a Weblap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

 1. Weblap használati feltételei:

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.

E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a Weblapra, azaz az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
 • Tilos az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v.-val való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weblappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág termékeiről vagy szolgáltatásairól. Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.
 1. A Weblap tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág Weblapjának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a teljes tartalom (a továbbiakban együttesen: „Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik.

Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására Molnár-Csikós Virág e.v. kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja Molnár-Csikós Virág e.v., ezért kizárólag Molnár-Csikós Virág jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

Molnár-Csikós Virág előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az ARTEUM|DECO –Molnár-Csikós Virág kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang- és videóanyagok készítését, valamint a Tartalom a ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weblap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép- és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weblapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

 1. A ARTEUM|DECO – MOLNÁR-CSIKÓS VIRÁG e.v. felelőssége

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág-tól független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weblap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág a saját Weblapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág nem felelős a Weblap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

 1. A Weblap adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], „elárasztása” [flooding], „spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy „összeomlasztása”ű” [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.
 1. Személyes adatok kezelése

6.1. Általános rendelkezések

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. a Weblap működtetése, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”) rendelkezéseire,
 • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.
 • Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

6.2. Felhasználó tájékoztatása

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

 1. Weblap használatával kapcsolatos rendelkezések

7.1. Az ARTEUMDECO.HU weboldal cookie-kezelése

A Felhasználó által megismert adatkezelési hozzájárulás esetén az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. a Weblap használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén, illetve számítógépén.

A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.

A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé, könnyebben kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Amennyiben a süti (cookie) nem ideiglenes jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. 90 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja a fenti módon.

7.2. Süti (cookie) használat:

A weblapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Ezen cookie-k a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords hirdetési rendszerén keresztül történik. A Google által végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított.

A Google által biztosított cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

A külső szolgáltatók, közöttük a Google ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól azok honlapjairól tájékozódhat:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Microsoft Internet Explorer 9
 • Microsoft Internet Explorer 8
 • Microsoft Edge
 • Safari

A facebook használata során elhelyezett cookie-ról bővebben:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

7.3. Összesített, anonimizált adatok kezelése

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. szerverei a Weblap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weblapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

 1. A szolgáltatási feltételek módosítása

Az ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v. bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

 1. Regisztrációs feltételek

Amennyiben valamely Weblap látogatása vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztráció kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit is. A Felhasználó köteles:

 1. a) a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;
 2. b) a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a ARTEUM|DECO – Molnár-Csikós Virág e.v.-nak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Weblaphoz, vagy bármely szolgáltatáshoz.

 

Budapest, 2018. május 10.